KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument jest polityką ochrony danych w rozumieniu RODO (dalej: Polityka) i ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych przez APT Laundry Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie niezależnie od formy ich przetwarzania.

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest APT Laundry Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w: ul Bolesława Limanowskiego 11, 30-551 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847367, o nadanym numerze NIP 6793201600, REGON: 386429184.

2. Dane kontaktowe Administratora:

a. E-mail: biuro@aptls.pl

b. Telefon: 123 52 22 22

3. Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: biuro@aptls.pl

4. Główna jednostka organizacyjna Administratora znajduje się pod adresem ul. Limanowskiego 11, 30-551 Kraków.

5. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w głównej jednostce organizacyjnej Administratora.

6. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dba o prywatność swoich Klientów, pracowników i partnerów biznesowych a także realizuje postanowienia przepisów ochrony danych osobowych, w tym w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

strona 1 z 1