REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunki i zasady korzystania z usług i udziału w szkoleniach organizowanych przez APT Laundry Solutions Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługi organizowane przez APT Laundry Solutions Sp. z o.o. mają charakter indywidualny oraz są przygotowywane jedynie na zamówienie, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i dostępne materiały, informacje i aktualny stan wiedzy, przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki.

2. Zarząd APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania analizy wstępnej oraz ankiety z badania potrzeb, a także do nieprzygotowania oferty wstępnej na szkolenie bądź rezygnacji z podpisania umowy z podmiotem trzecim bez podania przyczyny.

3. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez APT Laundry Solutions Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z Polityką Prywatności firmy, dostępną na stronie internetowej, pod adresem : www.aptls.pl

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, lub rejestracja na usługę poprzez adres email:

, jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia APT Laundry Solutions Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.

biuro@aptls.pl

5. Wszelkich wpłat z tytuły wystawionych faktur VAT lub rachunków, należy dokonywać na konto mBank S.A.: 41 1140 2004 0000 3802 8039 8879

6. Szkolenia odbywają się w miejscach wskazanych przez strony.

7. Na miejsce szkolenia Uczestnicy przybywają na własny koszt.

8. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

9. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

10. Osoby zgłoszone na szkolenie, które nie wezmą w nim udziału zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu, na co wyrażają zgodę podpisując niniejszy regulamin oraz umowę. Bezpłatne anulowanie obecności jest skuteczne jedynie w formie pisemnej lub mailowej, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

strona 1 z 3 APT Laundry Solutions Sp. z o. o. 30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 11 NIP: 6793201600¸ KRS: 0000847367 tel./fax: 123 52 22 22, e-mail: biuro@aptls.pl

11. Zmiana osoby szkolonej na inną jest możliwa jedynie za zgodą osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkolenia, lub za zgodą zlecającego wykonanie szkolenia, nie później niż 24 godziny przed datą rozpoczęcia szkolenia.

12. Limit osób na szkoleniu określa każdorazowo plan szkolenia i umowa o wykonanie usług szkolenia. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. nie wyznacza odgórnie zarówno minimalnej jak i maksymalnej liczby uczestników na każdym szkoleniu.

13. W przypadku odwołania usługi szkoleniowej z przyczyn niezależnych, kwota wpłacona na konto APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zostanie zwrócona w ciągu 31 dni od planowanej daty szkolenia.

14. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie usługi, jak również do odwołania usługi lub zmiany terminu bez podania przyczyny.

15. W przypadku odwołania lub zmiany terminu APT Laundry Solutions Sp. z o.o. poinformuje Strony oraz dokona zwrotu wniesionej opłaty.

16. W przypadku odwołania usługi przez APT Laundry Solutions Sp. z o.o., odpowiedzialność finansowa APT Laundry Solutions Sp. z o.o. będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez Strony opłaty.

17. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. ma prawo do zmiany osoby wykonującej szkolenie, a także do zmiany ilości osób szkolących, przy założeniu, że możliwe będzie wykonanie w tym samym czasie całości planu szkolenia oraz że osoba ta będzie odpowiednio przygotowana i wystarczająco kompetentna do wykonania danej usługi.. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za usługę przez uczestnika.

18. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. gwarantuje jakość świadczonych usług. Jakość będzie mierzona każdorazowo po odbytym szkoleniu na podstawie testów teoretycznych lub praktycznych.

W przypadku testów teoretycznych każdy uczestnik szkolenia wypełni ankietę lub test wiedzy, którego ocena w skali od 1 do 10 (gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą), a jego wynik nie będzie niższy niż 4. W przeciwnym wypadku APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zwróci na koszt strony zamawiającej całość opłaty za szkolenie danej osoby.

W przypadku testów praktycznych, każdy uczestnik szkolenia zostanie poddany ocenie przez osobę prowadzącą szkolenie na podstawie arkusza umiejętności, który posiada skalę od 1 do 10 (gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą), a jego wynik nie będzie niższy niż 4. W przeciwnym wypadku APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zwróci na koszt strony zamawiającej całość opłaty za szkolenie danej osoby.

REKLAMACJE I PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość złożenia po nim reklamacji. Reklamację należy złożyć do 3 dni od ukończenia usługi, pocztą email na adres: biuro@aptls.pl lub listownie na adres: Limanowskiego 11, 30-551 Kraków. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę usługi, datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, dane osoby szkolącej, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji.

3. Ewentualnej reklamacji podlega m.in.:

• niewykonanie usługi w ustalonym terminie,

• jedynie częściowe wykonanie usługi, powstałe z winy APT Laundry Solutions Sp. z o.o.

strona 2 z 3 APT Laundry Solutions Sp. z o. o. 30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 11 NIP: 6793201600¸ KRS: 0000847367 tel./fax: 123 52 22 22, e-mail: biuro@aptls.pl

• niewykonanie z należytą starannością usługi

• niewykonanie całości założeń zapisanych w planie szkolenia

4. APT Laundry Solutions Sp. z o.o. ma każdorazowo 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Strona składająca reklamację zostanie skutecznie poinformowana o jej wyniku: telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty email.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, APT Laundry Solutions Sp. z o.o. zobowiązuje się do ponownego wykonania usługi, bądź jej części, która podlegała reklamacji, na własny koszt i w uzgodnionym wcześniej terminie.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, stronie składającej reklamację przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu.

7. W tym przypadku APT Laundry Solutions Sp. z o.o. ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.

Strona składająca odwołanie zostanie skutecznie poinformowana o jej wyniku: telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty email.

8. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi oraz jego rozpatrzenia pokrywa uczestnik szkolenia, który reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez ich opublikowanie na stronie www.aptls.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, przy czym dla szkoleń, których rejestracja otworzyła się przed datą zmiany Regulaminu stosuje się zapisy dotychczasowe.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2020.